Elérhetőségeink: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.   E-mail: gyakorlo@kistk.hu  Telefon: +36-52/614-600      Kapcsolat »

Kölcsey FerencReformátus Gyakorló Általános Iskola


Iskolánk

A Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola nyolc évfolyamos egyházi fenntartású oktatási intézmény. Nevelő-oktató munkájának célja a korszerű ismeretek nyújtása és a református szellemiségű nevelés által a tanulók művelt, jellemes emberekké formálása.

Az iskola Debrecen központjában, a Református Nagytemplom épületének szomszédságában, jól megközelíthető helyen található. Az ötszintes épületben 1977 szeptemberében kezdődött meg a tanítás. Az 1100 tanuló nevelését és oktatását szeretetteljes légkörben munkálkodó 73 fős tantestület végzi. 20 alsó tagozatos és 16 felső tagozatos osztály tanul az otthonos, barátságos tantermekben, illetve a huszonhat jól felszerelt szaktanteremben.

A növendékek képességeinek kibontakoztatását segíti a 35 ezer kötetes könyvtár, a két számítógépterem, a tornacsarnok és a sportudvar is. Audiovizuális eszközökben gazdag az intézmény, folyamatos beruházások segítik a pedagógiai programban foglaltak teljesítését. Rendelkezünk iskolarádióval, a tantermekben és a tanári szobákban Internet hozzáférési pontokkal.

ppt Bemutatkozik a kis TK

pdf Emlékkönyv (1998-2014)

doc Tanulói névsor 2015-2016

iskolankrol.jpg

Sajátosságaink

Tanulóinknak hetente 2 hittanórája van, hétfőn és pénteken reggel az iskola lelkésze és a hitoktatók vezetik a reggeli áhítatokat.

Idegennyelv-oktatás 3. osztálytól indul (angol), második idegen nyelvet – német vagy olasz – pedig 7. osztálytól tanulnak növendékeink.

Az iskola a következő területeken nyújt emelt szintű képzést:

  • 1-8. évfolyam: ének-zene
  • 5-8. évfolyam: idegen nyelv
  • 5-8. évfolyam: informatika

Alsó tagozatban 20 napközis csoport működik, s a szülők igényét szem előtt tartva az ötödik-hatodik-hetedik évfolyamon is szerveztünk tanulószobai csoportokat. Rendszeres kapcsolatot tartunk a város közművelődési intézményeivel, gyermekeink színházi, bábszínházi és mozielőadásokat, kiállításokat és hangversenyeket gyakran látogatnak.

Az intézmény a tanítóképzés ügyét is szolgálja, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói itt végzik tanítási gyakorlatukat a szakvezető tanítók irányításával.

Az iskola napi adminisztratív ügyvitelét két iskolatitkár segíti. 800 adagos saját konyhánk üzemeltetését az élelmezésvezető irányításával 14 élelmezési dolgozó végzi közmegelégedésre.

Világos, tágas ebédlőnkben kultúrált körülmények között fogyaszthatják el az ebédet tanulók és pedagógusok egyaránt.

A tantermek, folyosók, és mellékhelyiségek kifogástalan tisztaságáról 8 fős takarító személyzet gondoskodik.

A gyakorlóiskola szoros kapcsolatban van a Nagytemplomi Református Egyházközséggel, a lelkészek részt vesznek a tantestületi bibliaórákon, fiatalabb tanulóinkat megkeresztelik a Nagytemplomban, a hetedik-nyolcadik évfolyamosokat felkészítik a konfirmációra.

Eredményeink

eredmenyeink.jpg 

Diákjaink szorgalmasan tanulnak, magatartásuk kiváló. Végzőseink 2/3-a gimnáziumban, 1/3-a szakközépiskolában tanul tovább. 

A kompetenciaméréseken tanulóink rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el. A városi, megyei és országos tanulmányi- és sportversenyeken növendékeink évről évre sikeresen vesznek részt.

Tanórán kívüli tevékenységek bőséges választékával gondoskodunk a szabadidő hasznos eltöltéséről.

 

Többcélúság

Intézményünk vezetése és a nevelőtestület több szempontból is szolgáltatásnak tekinti az iskola által végzett tevékenységet. Iskolánknak nem kell a kötelező felvételt biztosító iskola feladatait ellátnia – beiskolázási körzetünk nem behatárolt -, ezért maximálisan törekszünk arra, hogy partnereink – elsősorban a tanulók és szülők – igényeit, elvárásait működésünk középpontjába állítsuk.

Gyakorlóiskolaként – az egyetem előírásainak megfelelően – biztosítjuk a tanítójelöltek gyakorlati felkészítésének lehetőségét.

Vallási tekintetben elkötelezett intézményként a családok igénye szerint gondoskodunk a hitoktatásról és a református szellemiség érvényesüléséről nevelő-oktató munkánk során. Mindezen feladataink teljesítése arra késztetett bennünket, hogy a partnerközpontú működéshez szükséges szervezeti kultúra kialakításán fáradozzunk. Sikerrel fejeztük be a COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program kiépítését, s az I. intézményi modell bevezetését követően a teljes körű minőségirányítás alkalmazására törekszünk.

Nevelőtestületünkről

A nevelőtestület több tagja szerepel az Országos közoktatási szakértői névjegyzékben és az Országos református szakértői névjegyzékben.

Nevelőtestületünk tagja az Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesületének és a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének.

Évente megrendezzük a református iskolák országos tanulmányi versenyét, valamint a Kölcsey Napok keretében a debreceni iskolák tanulmányi versenyét. Szoros szakmai-baráti kapcsolataink vannak határainkon túli tanintézményekkel is:

  • Bod Péter Tanítóképző Intézet – Kézdivásárhely
  • Frederik Chopin zenei általános iskola – Lublin /Lengyelország/
  • 4. számú általános iskola – Krakkó /Lengyelország/
  • Übungsvolkschule und Übungshauptschule von Pedagogische Akademie – Feldkirch /Ausztria/

Intézményünk partnerei

Iskolánk a város legnagyobb általános iskolái közzé tartozik, gyakorlóiskola, s egyben egyházi iskola is. Intézményünk legfontosabb közvetlen partnerei ezért a tanulókon, pedagógusokon, szülőkön, középfokú oktatási intézményeken túl a hittudományi egyetem, valamint a Magyarországi Református Egyház tanügyi szervezetei.

A szülői kör eredményesebb tájékoztatása érdekében a tanév folyamán háromszor tartunk szülői értekezletet, három alkalommal pedig fogadóóra keretében állnak pedagógusaink a szülők rendelkezésére. Nyílt napok adnak módot arra, hogy évente betekinthessenek az érdeklődő szülők a tanórákon folyó munkába.

kistk_foto1.jpg
Növendékeink számára kéthavonta iskolagyűlést tartunk, ahol visszatekintünk a mögöttünk lévő időszak eseményeire, értékeljük a magatartást és a szorgalmat, megemlítjük a kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményeket.

Iskolánkban működik az iskolaszék, mely jelentős mértékben segíti nevelő és oktató munkánkat, s előmozdítja a nevelőtestület, a szülők, a tanulók és az intézményfenntartó együttműködését.

Fenntartónk – a Magyarországi Református Egyház közoktatási törvénye alapján – érdekeinek érvényesítésére, valamint a fenntartói jogok és kötelességek szakszerű gyakorlására igazgatótanácsot hozott létre, amely segíti az intézmény rendeltetésszerű működését.

Az egyetemi szenátusban – az egyetem választott vezető testületében – 1 fő képviseli intézményünket.

A beiskolázás időszakában nagyszabású szülői értekezlet keretében teremtünk bepillantási lehetőséget iskolánk életébe.

Növendékeink részt vesznek a középiskolák által szervezett nyílt napokon, később a már első éves középiskolások félévi és év végi eredményeiről írásos tájékoztatást kapunk. Alsó tagozatos tanulóink szüleivel a napközis kollégáknak napi kapcsolatunk van.

Jövőképünk

Pedagógiai programunk – melynek minőségét nevelési és oktatási eredményeink igazolják -, a kiváló személyi és tárgyi feltételek, a református egyházzal való szoros kapcsolat, s a szülők részéről érkező folyamatos támogatás együttesen képezik intézményünk erősségeit, alkotják a további fejlődéshez elengedhetetlen bázist.

Amennyiben sikerül az iskola finanszírozását a jelenlegi szinten biztosítani, óriási lehetőségek nyílhatnak meg előttünk a következő években. Újabb forrásokat tárhatunk fel, széles körben mutathatjuk meg szakmai színvonalunkat, kiaknázhatjuk az oktatási intézményekkel való kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, s élhetünk az iskola földrajzi helyzetéből adódó előnyökkel.

Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciája

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, továbbá a Debreceni Egyetem Arany János Gyakorló Általános Iskolája, Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma, valamint a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolája 2010. október 1-jén és 2-án rendezte meg a Gyakorlóiskolák VI. Országos Módszertani Konferenciáját Debrecenben.

A megnyitót a  Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán tartottuk, az előadások helyszíne a KFRTKF  Gyakorló Általános Iskolája volt.
A megnyitót követő kétnapos szakmai találkozó ezúttal a tanórai, továbbá a tanórán kívüli tartalmak és módszerek intézményi gyakorlatát állította a középpontba. A jó hangulatú rendezvényen az ország 24 gyakorlóiskolájának 250 pedagógusa vett részt, s a nyolc szekcióban 108 előadás hangzott el.

Megszakítás